BOOK NÅ

Vilkår

Vilkår for kjøp

 

Selger er Playground Forus AS, Lagerveien 2, 4033 Stavanger, post@playground.no, tlf. 92203600, Org. Nr. 933030768, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

1. Bestilling og betaling:

1.1. For å bestille en opplevelse ved vårt opplevelsessenter må du være minst 18 år gammel eller ha foreldres/foresattes samtykke.
1.2. Ved bestilling må du oppgi nødvendig informasjon, inkludert navn, kontaktinformasjon og betalingsopplysninger.
1.3. Betalingen må gjennomføres i sin helhet ved bestilling, med mindre annet er oppgitt.
1.4. Vi aksepterer betaling med kredittkort eller debetkort via Elavon, gavekort eller Vipps som er spesifisert på vår nettside.

 

2. Avbestilling og endringer:

2.1. Ved booking av kurs og andre arrangement vil du motta en bekreftelse på e-post fra oss. Frist for å endre antall eller avlyse kurs og arrangement er syv dager før gjennomføring.
2.2. Ved avbestilling eller endring etter syv dager vil det være et gebyr på 50% av forventet totalbeløp. Tre dager før eller senere må det forventede beløpet i sin helhet betales.
2.3. Endringer i bestillingen kan være avhengig av tilgjengelighet og kan medføre ekstra kostnader eller gebyrer.

 

‍3. Opplevelsessenterets ansvar:

3.1. Opplevelsessenteret vil gjøre sitt beste for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse for alle gjester.
3.2. Opplevelsessenteret er ikke ansvarlig for eventuelle personskader, tap eller skader på eiendeler som oppstår som følge av gjestens deltakelse i opplevelsen, med mindre dette skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig handling fra opplevelsessenterets side.

 

4. Reklamasjoner og refusjoner:

4.1. Eventuelle reklamasjoner eller klager må meldes umiddelbart når de oppdages til opplevelsessenterets personale for passende oppfølging. Kjøper har reklamasjonsrettigheter i henhold til forbrukerkjøpsloven ved mangler på kjøpet.
4.2. Refusjoner kan være tilgjengelige i henhold til opplevelsessenterets refusjonspolicy, som vil bli opplyst før bestillingen gjennomføres.
4.3. Eventuelle refusjoner vil normalt bli kreditert til samme betalingsmetode som ble brukt ved bestillingen.

 

5. Angrerett

5.1. Playground selger tjenester som faller under unntak for angrerett ref. Angrerettloven kapittel 6 §22. Dette omfatter levering av blant annet tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester.
5.2. Se egne vilkår for angrerett på medlemskap i medlemskapsavtalen.

 

6. Force Majeure

6.1. Playground er ikke ansvarlig for utilfredsstillende forhold eller stengte fasiliteter som følge av krigshandlinger, naturkatastrofe, nasjonal eller regional streik, sykdomsutbrudd, pandemier, brudd i vann eller energiforsyning, brann eller andre lignende hendelser som ingen innblandet part kunne forutse eller påvirke.
6.2. Playground har ikke refusjonsplikt eller erstatningskrav for annet økonomisk tap som oppstår som følge av force majeure hendelser eller kansellering som skyldes dette. Det betyr at må et arrangement utgå ved Force Majeure refunderes ikke kjøper for de utleggene man har hatt, kostnader til billetter og forskjellige pakker. Hver part må ta sitt tap.

 

7. Tvister

7.1. Dersom det oppstår en uenighet mellom partene skal denne forsøkes å løses i minnelighet.
7.2. Kan den ikke løses mellom de involverte partene, kan man ved en eventuell tvist kontakte følgende klageorgan: https://www.forbrukerradet.no/.

8. Personvern:

8.1. Playground behandler personopplysninger i samsvar med Lov om Personopplysninger. Vennligst se vår personvernerklæring for mer informasjon om hvordan vi håndterer og beskytter dine personopplysninger.

Ved å gjennomføre en bestilling hos vårt opplevelsessenter, bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse kjøpsbetingelsene. Vennligst les nøye gjennom betingelsene før du fullfører bestillingen.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om tjenestene på siden.

 

Vilkår for booking

Ved booking av kurs og andre arrangement vil du motta en bekreftelse på e-post fra oss.
Frist for å endre antall eller avlyse kurs og arrangement er syv dager før gjennomføring.
Ved avbestilling eller endring etter syv dager vil det være et gebyr på 50% av forventet totalbeløp.
Tre dager før eller senere må det forventede beløpet i sin helhet betales. Endringer i bestillingen kan være avhengig av tilgjengelighet og kan medføre ekstra kostnader eller gebyrer.

 

Vilkår for inngåelse av medlemskap

SALGSVILKÅR

 

1. ALDERSGRENSE

Det er 18 års aldersgrense for kjøp av medlemskap på Internett.

 

2. PRISER

Prisen du skal betale for det medlemskapet du kjøper er opplyst i bestillingsbildet i nettbutikken. Merk at ved tegning av månedlig medlemskap så vil medlemskapet løpe til det blir sagt opp. Ved tegning av kontant medlemskap betaler du hele beløpet forskuddsvis i nettbutikken.

 

3. BETALING

Vi krever betaling for varen på det tidspunkt vi mottar din bestilling. Du mottar medlemsavtalen med kvittering pr. e-post så snart betalingen er registrert hos oss.

 

4. KORTINFORMASJON

Når du handler hos Playground blir betalingen behandlet av Vipps eller Elavon. Vipps er en sikker elektronisk betalingsløsning koblet til det norske telefonnummeret ditt. Elavon er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa, American Express og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

 

5. BEKREFTELSE PÅ INNGÅTT MEDLEMSAVTALE

Når du har mottatt medlemsavtalen, kan du komme og benytte deg av senteret.

 

6. PERSONOPPLYSNINGER

Playground behandler persondata ifølge Lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet med andre eksterne register.

 

7. ANGRERETT

Ved tegning av medlemskap via Internett har medlemmet 14 dagers ubetinget angrerett. Etter angrerettloven kapittel 4, §18, kan medlemmet gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager fra den dagen bekreftelsen på inngått avtale, angrerettsskjema og de foreskrevne opplysningene om angrerett er mottatt.
Melding om bruk av angreretten må gis til Playground innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Et ferdig utfylt angrerettskjema som kan benyttes sendes ut pr. e-post sammen med bekreftelse på inngått medlemsavtale. Angrefristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp. Medlemmet bør sørge for at dette kan dokumenteres.
Du kan benytte treningssenteret når du har mottatt medlemsavtalen. Dersom du benytter treningssenteret før utløpet av angrefristen må du betale for denne bruken dersom angreretten benyttes, jfr. angrerettloven § 20. Prisen du belastes er kr. 200,- per gang.

 

MEDLEMSVILKÅR GYLDIG FRA 01.06.23

 

1. TEGNING AV MEDLEMSKAP

Det er 13 års aldersgrense for medlemskap ved Playground. Personer mellom 13 og 18 år kan inngå medlemsavtale dersom vedkommende sine foresatte inngår avtalen på dennes vegne ved personlig oppmøte på senteret.

 

2. PLAYGROUND SINE RETTIGHETER OG PLIKTER

Playground skal tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet. Playground skal til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
Playground kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i samsvar med kundenes etterspørsel i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende.
Playground fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt. Foreldre er ansvarlige for medbrakte barn.
Playground forbeholder seg retten til å stenge senteret ved uforutsette avbrudd i driften som ligger utenfor vår kontroll.
Playground fastsetter de regler som gjelder i senteret. Medlemmet forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som de ansatte ved senteret gir og som er opplyst.
Playground ønsker, på grunn av sikkerheten, at en voksen har ansvar for inntil 4 barn og at man til enhver tid har oppsyn med barna med mindre barna har en ungdomsavtale hos oss.

 

3. MEDLEMMETS RETTIGHETER OG PLIKTER

Medlemmet plikter ved sine fremmøter i treningssentret å registrere seg inn med app på mobiltelefon. Medlemskapet er personlig og skal ikke lånes ut eller overdras til andre, dersom annet ikke er avtalt på forhånd.
Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte senteret. Medlemmet plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m. Medlemmet må, ved endring av bankkonto og betalingskort, besørge at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig beløp fra riktig kort.
Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras til annen person uten forutgående skriftlig godkjennelse av opplevelsessenteret og mot at den som overtar medlemskapet betaler omkostninger denne overdragelsen medfører Playground. Overdragelse vil kun bli godkjent i de tilfeller der økonomien på den inngåtte medlemsavtalen er i orden og medlemsavgiften er innbetalt til rett tid.

 

4. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. Etter en eventuell bindingstid er utløpt, går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Se pkt. 8 om oppsigelse.
Medlemskapet er bundet til medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, avsluttes automatisk medlemskapet og medlemmet må tegne et nytt ordinært medlemskap.

 

5. FRYS AV MEDLEMSKAP

Medlemskapet med månedlig trekk kan fryses fra 1 måned og opp til 6 måneder uten skriftlig begrunnelse.
Frys belastes med 99,- pr. måned ved oppstart av frys. Fast betaling opphører da og abonnementet sperres for bruk.
Dersom du har bindingstid, forskyves denne tilsvarende frysens varighet. Frys skal være Playground i hende før den 15. i måneden før frysen skal starte, og starter fra 1. i måneden.

 

6. BETINGELSER FOR MEDLEMSAVTALE

Innmeldingsavgiften samt treningsavgiften for resterende inneværende måned og påfølgende måned betales på forskudd ved inngåelse av medlemsavtalen. Det forskutterte beløp vil ikke senere bli forsøkt trukket fra konto. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde.
Playground forbeholder seg retten til å prisjustere månedlig trekkbeløp etter forutgående skriftlig varsel, noe som tidligst kan skje etter en eventuell endt bindingstid. Innenfor bindingstiden skal det ikke forekomme prisendringer. Ved prisendringer etter kontraktsperiodens utløp, skal medlemmet varsles minimum en-1-måned før prisendringen trer i kraft. Ved kontant forskuddsbetalt medlemskap gjelder vanlige betingelser.
Playground forbeholder seg retten til å prisjustere i forhold til konsumprisindeks uten varsel.

 

7. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er ut måneden man har gjeldende abonnement. Medlemskapet kan sies opp via Mine Sider på airforus.goactivebooking.com eller via e-post til post@playground.no. Dersom medlemsavtalen skal opphøre etter en eventuell bindingstid, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den siste måneden. Oppsigelse skal skje skriftlig av hensyn til senere å kunne dokumentere den. Medlemmet skal innen 14 dager få informasjon om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med Playground.
Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute, dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i kontraktsperioden må være skriftlig, og oppsigelsesgrunnen må dokumenteres.
Playground forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på medlemsavtalen eller Playground sine interne retningslinjer. Dette gjelder for eksempel:
– ved tyveri fra senteret eller medlemmer
– hvis medlemmet på en eller annen måte opptrer mot Playground sine interesser og formål
– hvis medlemmet opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte
-hvis medlemmet ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte
– dersom avlagt positiv dopingprøve, eller ved mistanke om doping og medlemmet ikke er villig til å avlegge dopingtest.
Skriftlig advarsel vil bli gitt til medlemmet før oppsigelse av medlemsavtalen.

 

8. TVIST

Tvister mellom medlemmet og Playground skal søkes løst i alminnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

 

9. PERSONOPPLYSNINGER

Medlemmet samtykker i at Playground får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen.
Ved å inngå avtale om medlemskap ved Playground vil opplevelsessenteret innhente og lagre personopplysninger om deg, herunder opplysninger om navn, adresse, fødselsdato, betalingsinformasjon og treningshistorikk. Personopplysningene vil kun benyttes internt på Playground og vil ikke bli videreformidlet til tredjepart
Playground behandler personopplysninger i overensstemmelse med personopplysningsloven og sikkerhetskravene i personopplysningsforskriften. Playground er behandlingsansvarlig for personopplysningene, og vil sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved oppbevaring av dine personopplysninger.
Personopplysninger knyttet til administrasjon av medlemskapet vil bli lagret så lenge medlemskapet består. Ved oppsigelse av medlemskapet vil personopplysningene bli slettet innen 3 måneder, men opplysninger knyttet til betalingsinformasjon vil bli lagret i 10 år i tråd med regnskapsloven.
Du har rett til innsyn i alle personopplysninger Playground har lagret om deg.
Playground vil hovedsakelig sende ut informasjon til medlemmene via e-post og sms. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet i at det kan få tilsendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra Playground. Medlemmet kan reservere seg mot dette.

 

10. ENDRING AV MEDLEMSVILKÅR

Playground kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom e-post. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort. Rett til oppsigelse av medlemsavtalen ved endring av medlemsvilkår gjelder bare ved vesentlige endringer av medlemsvilkårene.

 

11. RENT SENTER

Playground ønsker et rent og sunt treningsmiljø på opplevelsessenteret, og tolererer ikke bruk av doping blant sine medlemmer. Som medlem hos Playground forplikter du deg til å ta avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen noe som gir Playground rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Som medlem forplikter du deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. En oppdatert versjon av denne listen kan til enhver tid finnes på www.rentsenter.no.
Dersom senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler kan du bli innkalt til en samtale. Under samtalen kan du, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk, bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter deg til å avgi dopingprøve mens du befinner deg på treningssenteret. Dersom du da ikke signerer en slik erklæring, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og Playground har anledning til å si opp avtalen.